top of page
IMG_2615a.jpg

Krzysztof Tomalski

Urodzony w 1963 roku w Gorlicach. W latach 1978 – 1983 kształci się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

W 1983 roku rozpoczyna studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom realizuje w Pracowni Miedziorytu pod kierunkiem prof. Stanisława Wejmana i broni go

z wyróżnieniem w 1989 roku. Od dyplomu nieprzerwanie związany z Pracownią Miedziorytu

w Katedrze Grafiki Warsztatowej rodzimej uczelni uzyskując kolejne stopnie naukowe. W 2008 roku zostaje wybrany dziekanem Wydziału Grafiki i w 2012 roku na drugą kadencję. Od ukończenia studiów stworzył kilkanaście cykli graficznych w technikach akwaforty, linorytu, a przede wszystkim we własnych technikach wklęsłodrukowych: tłustym odprysku, tincie piaskowej, alintaglio.

 

Zaprezentował je na ponad 40 wystawach indywidualnych. Brał udział w ponad 400. wystawach zbiorowych, w tym międzynarodowych o charakterze konkursowym (Niemcy, USA, Tajwan, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania, Węgry, Szwecja, Belgia, Francja, Włochy, Brazylia, Ukraina, Macedonia, Rosja, Kanada, Japonia, Chiny, Norwegia, Belgia, Indie). Zdobył ponad 20 nagród i wyróżnień. Ważniejsze to: kanadyjskie stypendium Elizabeth Greenshields Foundation w 1990 roku; wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie o nagrodę im. Daniela Chodowieckiego

w 2002 roku, i ostatnie: brązowy medal w International Print Exhibition, Yunnan 2012, Chiny; dwukrotnie nagrodę regulaminową na Triennale Grafiki Polskiej

w Katowicach w 2012 oraz 2015; wyróżnienie na XII konkursie graficznym im. Jozefa Gielniaka w 2012

w Jeleniej Górze, nagrodę specjalną na VII Triennale Grafiki w Splicie w Chorwacji (2015) oraz nagrodę wojewody małopolskiego Ars Quaerendi w 2014 roku. Ostatnie ważniejsze nagrody: na 16 Międzynarodowym Triennale Małych Form Graficznych w Łódź, 2017; na II Międzynarodowym Triennale Grafiki Współczesnej

w Nowosybirsku w Rosji, 2018; I nagroda na II Ogólnopolskim Konkursie Grafiki – BUW, Warszawa, Polska, 2018; Druga nagroda na II Międzynarodowym Biennale Grafiki, Erywań 2019, Armenia; Nagroda

na „Biennale Internationale de la Gravure,

2019 - Sarcelles”, Francja.

 

Jego prace zasilają liczne prywatne i publiczne zbiory, m.in.: Muzeum Narodowe w Krakowie; Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; The Polish Museum of America, Chicago, USA; Gabinet Rycin PAN w Krakowie; Yunnan Museum, Kunming City, Yunnan, China; Guanlan Printmaking Base Collection; China, Museum of Paper, Kanagawa, Japan; Fundacja Witryna, Leiden, Holandia; Zbiory: ZPAP, SMTG, ASP

i UJ w Krakowie.

 

W latach 2009 – 2013 pełnił funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki

w Krakowie. Kurator wielu wystaw graficznych towarzyszących MTG w Krakowie oraz wystaw międzynarodowych propagujących grafikę krakowską

i polską. W latach 1994 – 2000 intensywnie współpracował z Jerzym Pankiem wspomagając

go technologicznie przy tworzeniu cykli grafik

w technikach suchej igły, a przede wszystkim odprysku. Powstało w ten sposób kilkadziesiąt grafik. Podobne relacje warsztatowo-artystyczne łączyły go

z wybitnym rytownikiem Czesławem Słanią w ostatnich dwudziestu latach jego życia.

 

We wrześniu 2016 roku został wybrany do Rady Doradczej w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Grafiki Akademickiej, które zostało powołane w Pekinie,

w Centralnej Akademii Sztuk Pięknych.

 

Born in 1963 in Gorlice. In the years 1978 – 1983 studies in the Antoni Kenar State School of Visual Arts  in Zakopane. In 1983 takes up studies at the Faculty    of Graphic Arts of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow. He finishes his diploma in the Copperplate Studio under the supervision of prof. Stanisław Wejman and defends it with distinction in 1989. Since his diploma, he has been continuously collaborating with the Copperplate Studio in the Department of Graphic Techniques, where he obtained successive academic degrees. In 2008 he is elected dean of the Faculty of Graphic Arts and in 2012 is re-elected. Since graduation, he has created over a dozen series            of graphic works, using the techniques of etching, linocut, and most frequently using his own intaglio techniques: fat tint, sand tint, alintaglio.

 

 

He presented them in over 40 individual exhibitions.

Participated in over 400 group exhibitions, including international competition exhibitions (Germany, USA, Taiwan, Spain, The Netherlands, Great Britain, Hungary, Sweden, Belgium, France, Italy, Brazil, Ukraine, Macedonia, Russia, Canada, Japan, China, Norway, India).  He has won over 20 awards and honourable mentions. The most important of those are: the grant

of the Elizabeth Greenshields Foundationin Canada

in 1990; honourable mention in the national Daniel Chodowiecki competition in 2002 and, most recently: bronze medal at the International Print Exhibition, Yunnan 2012, China; twice the statutory award at the Polish Print Triennial in Katowice in 2012 and 2015; honourable mention in the 12th Jozef Gielniak Print Competition in 2012 in Jelenia Gora, special prize at the 7th Print Triennial in Split in Croatia (2015) as well as the Ars Quaerendi award of the Governor of the Małopolska Province in 2014. Last more important prizes: 16th International Triennial of Small Graphic Forms, Poland – Lodz 2017; The II Novosibirsk International Triennial

of Contemporary Graphic Arts in Russia, 2018; I prize on the II National Printmaking Competition – BUW Warsaw, Poland, 2018; Second prize on the Second International Print Biennale, Yerevan 2019, Armenia; Prize on the “Biennale Internationale de la Gravure,

2019 – Sarcelles”, France.

 

His works may be found in private and public collections including those of: The National Museum

in Krakow; Leon Wyczołkowski Museum in Bydgoszcz; The Polish Museum of America, Chicago, USA; Engravings Cabinet of the PAN in Krakow; Yunnan Museum, Kunming City, Yunnan, China; Guanlan Printmaking Base Collection; China, Museum of Paper, Kanagawa, Japan; Witryna Foundation, Leiden, The Netherlands; Collections of: ZPAP, SMTG, ASP and UJ in Krakow.

In the years 2009 – 2013 he was member of board

of the International Print Triennial (IPT)

Association in Krakow. Curator of many printmaking exhibitions accompanying IPT in Krakow as well as international exhibitions promoting graphic art from Krakow and from Poland. In the years 1994 – 2000

he collaborated intensively with Jerzy Panek, providing technological support for his series of prints in the dry point and, predominantly, sugar-lift aquatint technique. Several dozen prints were created this way. He was involved in a similar relationship with the distinguished engraver Czesław Słania in the last twenty years of the latter’s life.

 

Since September 2016 he has been selected to the International Advisory Board at the International Academic Printmaking Alliance, which has been established in Beijing, China, in Central Academy

of Fine Arts.

bottom of page